Create Database ProductOrders

USE [master]
GO

IF DB_ID(‘ProductOrders’) IS NOT NULL
DROP DATABASE [ProductOrders]
GO

/****** Object:  Database [ProductOrders]    Script Date: 5/2/2012 3:17:14 PM ******/
CREATE DATABASE [ProductOrders]
CONTAINMENT = NONE
ON  PRIMARY
( NAME = N’ProductOrders_Data’, FILENAME = N’C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2\MSSQL\DATA\ProductOrders.mdf’ , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10%)
LOG ON
( NAME = N’ProductOrders_Log’, FILENAME = N’C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER2\MSSQL\DATA\ProductOrders_log.ldf’ , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10%)
GO

ALTER DATABASE [ProductOrders] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY(‘IsFullTextInstalled’))
begin
EXEC [ProductOrders].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = ‘disable’
end
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET AUTO_CLOSE ON
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET AUTO_SHRINK ON
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET  DISABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET RECOVERY SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET  MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET PAGE_VERIFY TORN_PAGE_DETECTION
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS
GO
USE [ProductOrders]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[Customers]    Script Date: 5/3/2012 10:03:55 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Customers](
[CustID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[CustFirstName] [nvarchar](50) NULL,
[CustLastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
[CustAddress] [nvarchar](255) NOT NULL,
[CustCity] [nvarchar](50) NOT NULL,
[CustState] [nvarchar](20) NOT NULL,
[CustZip] [nvarchar](20) NOT NULL,
[CustPhone] [nvarchar](30) NOT NULL,
[CustFax] [nvarchar](30) NULL,
CONSTRAINT [PK_Customers] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[CustID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object:  Table [dbo].[Items]    Script Date: 5/3/2012 10:03:55 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Items](
[ItemID] [int] NOT NULL,
[Title] [nvarchar](50) NOT NULL,
[Artist] [nvarchar](50) NOT NULL,
[UnitPrice] [money] NOT NULL
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object:  Table [dbo].[OrderDetails]    Script Date: 5/3/2012 10:03:55 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[OrderDetails](
[OrderID] [int] NOT NULL,
[ItemID] [int] NOT NULL,
[Quantity] [smallint] NOT NULL
) ON [PRIMARY]

GO
/****** Object:  Table [dbo].[Orders]    Script Date: 5/3/2012 10:03:55 AM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Orders](
[OrderID] [int] NOT NULL,
[CustID] [int] NOT NULL,
[OrderDate] [datetime] NOT NULL,
[ShippedDate] [datetime] NULL
) ON [PRIMARY]

GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Customers] ON

INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (1, N’Korah’, N’Blanca’, N’1555 W Lane Ave’, N’Columbus’, N’OH’, N’43221′, N’6145554435′, N’6145553928′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (2, N’Yash’, N’Randall’, N’11 E Rancho Madera Rd’, N’Madison’, N’WI’, N’53707′, N’2095551205′, N’2095552262′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (3, N’Johnathon’, N’Millerton’, N’60 Madison Ave’, N’New York’, N’NY’, N’10010′, N’2125554800′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (4, N’Mikayla’, N’Damion’, N’2021 K Street Nw’, N’Washington’, N’DC’, N’20006′, N’2025555561′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (5, N’Kendall’, N’Mayte’, N’4775 E Miami River Rd’, N’Cleves’, N’OH’, N’45002′, N’5135553043′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (6, N’Kaitlin’, N’Hostlery’, N’3250 Spring Grove Ave’, N’Cincinnati’, N’OH’, N’45225′, N’8005551957′, N’8005552826′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (7, N’Derek’, N’Chaddick’, N’9022 E Merchant Wy’, N’Fairfield’, N’IA’, N’52556′, N’5155556130′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (8, N’Deborah’, N’Damien’, N’415 E Olive Ave’, N’Fresno’, N’CA’, N’93728′, N’5595558060′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (9, N’Karina’, N’Lacy’, N’882 W Easton Wy’, N’Los Angeles’, N’CA’, N’90084′, N’8005557000′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (10, N’Kurt’, N’Nickalus’, N’28210 N Avenue Stanford’, N’Valencia’, N’CA’, N’91355′, N’8055550584′, N’8055556689′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (11, N’Kelsey’, N’Eulalia’, N’7833 N Ridge Rd’, N’Sacramento’, N’CA’, N’95887′, N’2095557500′, N’2095551302′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (12, N’Anders’, N’Rohansen’, N’12345 E 67th Ave NW’, N’Takoma Park’, N’MD’, N’24512′, N’3385556772′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (13, N’Thalia’, N’Neftaly’, N’2508 W Shaw Ave’, N’Fresno’, N’CA’, N’93711′, N’5595556245′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (14, N’Gonzalo’, N’Keeton’, N’12 Daniel Road’, N’Fairfield’, N’NJ’, N’07004′, N’2015559742′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (15, N’Ania’, N’Irvin’, N’1099 N Farcourt St’, N’Orange’, N’CA’, N’92807′, N’7145559000′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (16, N’Dakota’, N’Baylee’, N’1033 N Sycamore Ave.’, N’Los Angeles’, N’CA’, N’90038′, N’2135554322′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (17, N’Samuel’, N’Jacobsen’, N’3433 E Widget Ave’, N’Palo Alto’, N’CA’, N’92711′, N’4155553434′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (18, N’Justin’, N’Javen’, N’828 S Broadway’, N’Tarrytown’, N’NY’, N’10591′, N’8005550037′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (19, N’Kyle’, N’Marissa’, N’789 E Mercy Ave’, N’Phoenix’, N’AZ’, N’85038′, N’9475553900′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (20, N’Erick’, N’Kaleigh’, N’Five Lakepointe Plaza, Ste 500′, N’Charlotte’, N’NC’, N’28217′, N’7045553500′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (21, N’Marvin’, N’Quintin’, N’2677 Industrial Circle Dr’, N’Columbus’, N’OH’, N’43260′, N’6145558600′, N’6145557580′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (22, N’Rashad’, N’Holbrooke’, N’3467 W Shaw Ave #103′, N’Fresno’, N’CA’, N’93711′, N’5595558625′, N’5595558495′)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (23, N’Trisha’, N’Anum’, N’627 Aviation Way’, N’Manhatttan Beach’, N’CA’, N’90266′, N’3105552732′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (24, N’Julian’, N’Carson’, N’372 San Quentin’, N’San Francisco’, N’CA’, N’94161′, N’6175550700′, NULL)
INSERT [dbo].[Customers] ([CustID], [CustFirstName], [CustLastName], [CustAddress], [CustCity], [CustState], [CustZip], [CustPhone], [CustFax]) VALUES (25, N’Kirsten’, N’Story’, N’2401 Wisconsin Ave NW’, N’Washington’, N’DC’, N’20559′, N’2065559115′, NULL)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[Customers] OFF
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (1, N’Umami In Concert’, N’Umami’, 17.9500)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (2, N’Race Car Sounds’, N’The Ubernerds’, 13.0000)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (3, N’No Rest For The Weary’, N’No Rest For The Weary’, 16.9500)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (4, N’More Songs About Structures and Comestibles’, N’No Rest For The Weary’, 17.9500)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (5, N’On The Road With Burt Ruggles’, N’Burt Ruggles’, 17.5000)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (6, N’No Fixed Address’, N’Sewed the Vest Pocket’, 16.9500)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (7, N’Rude Noises’, N’Jess & Odie’, 13.0000)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (8, N’Burt Ruggles: An Intimate Portrait’, N’Burt Ruggles’, 17.9500)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (9, N’Zone Out With Umami’, N’Umami’, 16.9500)
INSERT [dbo].[Items] ([ItemID], [Title], [Artist], [UnitPrice]) VALUES (10, N’Etcetera’, N’Onn & Onn’, 17.0000)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (381, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (601, 9, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (442, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (523, 9, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (630, 5, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (778, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (693, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (118, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (264, 7, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (607, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (624, 7, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (658, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (800, 5, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (158, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (321, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (687, 6, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (827, 6, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (144, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (264, 8, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (479, 1, 2)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (630, 6, 2)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (796, 5, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (97, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (601, 5, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (773, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (800, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (29, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (70, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (97, 8, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (165, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (180, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (231, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (392, 8, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (413, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (491, 6, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (494, 2, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (606, 8, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (607, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (651, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (703, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (796, 2, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (802, 2, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (802, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (824, 7, 2)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (829, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (550, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (796, 7, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (829, 2, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (693, 6, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (29, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (32, 7, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (242, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (298, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (479, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (548, 9, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (627, 9, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (778, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (687, 8, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (19, 5, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (89, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (242, 6, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (264, 4, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (550, 1, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (631, 10, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (693, 7, 3)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (824, 3, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (829, 5, 1)
INSERT [dbo].[OrderDetails] ([OrderID], [ItemID], [Quantity]) VALUES (829, 9, 1)
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (19, 1, CAST(0x00009D9E00000000 AS DateTime), CAST(0x00009DA300000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (29, 8, CAST(0x00009DAA00000000 AS DateTime), CAST(0x00009DB000000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (32, 11, CAST(0x00009DAF00000000 AS DateTime), CAST(0x00009DB200000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (45, 2, CAST(0x00009DBE00000000 AS DateTime), CAST(0x00009DC300000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (70, 10, CAST(0x00009DE000000000 AS DateTime), CAST(0x00009DEA00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (89, 22, CAST(0x00009DF700000000 AS DateTime), CAST(0x00009DF900000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (97, 20, CAST(0x00009E0000000000 AS DateTime), CAST(0x00009E0300000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (118, 3, CAST(0x00009E1900000000 AS DateTime), CAST(0x00009E1D00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (144, 17, CAST(0x00009E3500000000 AS DateTime), CAST(0x00009E3D00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (158, 9, CAST(0x00009E4200000000 AS DateTime), CAST(0x00009E5200000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (165, 14, CAST(0x00009E4900000000 AS DateTime), CAST(0x00009E4B00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (180, 24, CAST(0x00009E5700000000 AS DateTime), CAST(0x00009E7B00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (231, 15, CAST(0x00009E8A00000000 AS DateTime), CAST(0x00009E9200000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (242, 23, CAST(0x00009E9400000000 AS DateTime), CAST(0x00009E9E00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (264, 9, CAST(0x00009EA700000000 AS DateTime), CAST(0x00009EAA00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (298, 18, CAST(0x00009EC900000000 AS DateTime), CAST(0x00009EEB00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (321, 2, CAST(0x00009EDE00000000 AS DateTime), CAST(0x00009EF900000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (381, 7, CAST(0x00009F1A00000000 AS DateTime), CAST(0x00009F2200000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (392, 19, CAST(0x00009F2200000000 AS DateTime), CAST(0x00009F2900000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (413, 17, CAST(0x00009F3600000000 AS DateTime), CAST(0x00009F5B00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (442, 5, CAST(0x00009F4D00000000 AS DateTime), CAST(0x00009F5300000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (479, 1, CAST(0x00009F6E00000000 AS DateTime), CAST(0x00009F9000000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (491, 16, CAST(0x00009F7600000000 AS DateTime), CAST(0x00009F7C00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (494, 4, CAST(0x00009F7800000000 AS DateTime), CAST(0x00009F7C00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (523, 3, CAST(0x00009F9400000000 AS DateTime), CAST(0x00009F9C00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (548, 2, CAST(0x00009FA300000000 AS DateTime), CAST(0x00009FBD00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (550, 17, CAST(0x00009FA400000000 AS DateTime), CAST(0x00009FAE00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (601, 16, CAST(0x00009FC000000000 AS DateTime), CAST(0x00009FC600000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (606, 6, CAST(0x00009FC400000000 AS DateTime), CAST(0x00009FCC00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (607, 20, CAST(0x00009FC400000000 AS DateTime), CAST(0x00009FCE00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (624, 2, CAST(0x00009FCE00000000 AS DateTime), CAST(0x00009FD300000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (627, 17, CAST(0x00009FCF00000000 AS DateTime), CAST(0x00009FD400000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (630, 20, CAST(0x00009FD200000000 AS DateTime), CAST(0x00009FDC00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (631, 21, CAST(0x00009FD300000000 AS DateTime), CAST(0x00009FD500000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (651, 12, CAST(0x00009FDD00000000 AS DateTime), CAST(0x00009FEB00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (658, 12, CAST(0x00009FE100000000 AS DateTime), CAST(0x00009FEB00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (687, 17, CAST(0x00009FEE00000000 AS DateTime), CAST(0x00009FF100000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (693, 9, CAST(0x00009FF000000000 AS DateTime), CAST(0x00009FFC00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (703, 19, CAST(0x00009FF500000000 AS DateTime), CAST(0x00009FFC00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (773, 25, CAST(0x0000A01100000000 AS DateTime), CAST(0x0000A01300000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (778, 13, CAST(0x0000A01200000000 AS DateTime), CAST(0x0000A01B00000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (796, 17, CAST(0x0000A01900000000 AS DateTime), CAST(0x0000A02000000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (800, 19, CAST(0x0000A01B00000000 AS DateTime), CAST(0x0000A02200000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (802, 2, CAST(0x0000A01B00000000 AS DateTime), CAST(0x0000A02500000000 AS DateTime))
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (824, 1, CAST(0x0000A02600000000 AS DateTime), NULL)
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (827, 18, CAST(0x0000A02700000000 AS DateTime), NULL)
INSERT [dbo].[Orders] ([OrderID], [CustID], [OrderDate], [ShippedDate]) VALUES (829, 9, CAST(0x0000A02700000000 AS DateTime), NULL)
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [ProductOrders] SET  READ_WRITE
GO

Comments

Leave your comment

Simplue WordPress theme, Copyright © 2013 DicasLivres.org Simplue WordPress theme is licensed under the GPL.